Arriben residus al CTR. Què passa?

El Centre de Tractament de Residus municipals d’Osona i el Ripollès (CTR) és una instal·lació que permet el tractament de la fracció resta, l’orgànica i els residus voluminosos.

El CTR es va posar en funcionament l’any 2015 i està dissenyat per tractar cada any unes 43.000 tones de fracció resta, 10.000 tones de fracció orgànica recollida selectivament i 5.000 tones de residus voluminosos, que provenen dels municipis d’Osona i del Ripollès.

circuit fracció resta

Control de vehicles i bàscula

A l’entrada del CTR es fa un control de vehicles. Es determina a través d’una càmera la matrícula del vehicle que accedeix i la procedència. Seguidament passa per la bàscula on de forma automatitzada mesura el pes dels residus que entren.

Recepció i descàrrega

Els vehicles buiden la fracció resta que porten a través de 2 molls de descàrrega. Per evitar la propagació d’olors, els molls disposen de portes d’obertura ràpida.

Selecció de voluminosos

Amb l’ajut de maquinària es seleccionen i retiren els residus voluminosos que entren a la instal•lació barrejats amb la fracció resta. Els deixa amb una caixa que es porta fins al dipòsit controlat. Aquesta selecció permet evitar que aquest residus s’encallin i avariïn la maquinària del CTR.

Obridor de bosses

Amb dos vis sens fins aconsegueix obrir mecànicament les bosses de plàstic per tal que els residus del seu interior es puguin separar correctament a les següents fases.

Garbell giratori

El garbell és un cilindre amb diversos orificis que va rodant i separa els residus segons el seu tamany.

a) Residus amb menys de 6 cm.
b) Residus amb un tamany entre 6 i 9 cm.
c) Residus amb un tamany entre 9 i 18 cm.
d) Residus amb més de 18 cm.

Cada grup de residus seguirà un circuit diferent dins el CTR.

Material <60 mm

En formen part residus bàsicament orgànica denominats MOR (Matèria Orgànica de la Resta). S’envien directament al reactor, concretament a la zona de bioestabilització

Material 60 – 90 mm

La majoria de llaunes de ferro i alumini que conté la fracció resta estan en el grup entre 60 a 90 mm. Els separem a través dels següents processos:

Electroimant

Aprofitant les seves propietats magnètiques, atreu i separa els materials fèrrics (llaunes de conserva, llaunes de refresc, xapes...) de la resta de residus.

Separador de Foucault

Repèl i separa els residus que contenen alumini de la resta de materials utilitzant l’efecte contrari a un imant. Aquestes llaunes es premsaran i es portaran a reciclar a una altra planta. La resta de materials es condueixen fins al reactor.

Bioestabilització MOR

Els materials no separats per l’electroimant i el separador de Foucault es condueixen fins al reactor, concretament a la zona de bioestabilització.

Material 90 – 180 mm

En aquest grup de residus hi ha la majoria d’envasos lleugers de la fracció resta que els separem a través dels següent processos:

Separador aeràulic i cicló

El separador aeràulic per aspiració aconsegueix separar els residus lleugers dels més pesants.

Els residus lleugers (plàstic PET, PEAD i mixt) s’envien fins al cicló on precipiten i avancen a través d’una cinta fins al separador òptic.

Els residus pesants es consideren rebuig, cauen a una cinta que els transporta fins a l’exterior de la nau.

Separador òptic

Un dispositiu infraroig detecta els plàstics (PET, PEAD i mixt). La separació es produeix mitjançant un impuls d’aire que s’activa quan els detecta. Els plàstics salten i es separen i la resta de materials es consideren rebuig i cauen cap avall i es transporten amb una cinta fins a l’exterior de la nau.

Premsa

Compacta els plàstics que s’han triat i també l’alumini. S’obtenen bales de materials que s’emmagatzemen i es porten a reciclar en una altra instal•lació.

Material >180 mm

Els residus més grans es consideren rebuig. Cauen a una cinta on s’extreu el ferro i la resta de residus circulen fins a l’exterior de la nau.

Electroimant

Aprofitant les seves propietats magnètiques, atreu i separa els materials fèrrics de la resta de residus. Els residus que no separa es consideren rebuig i circulen fins a l’exterior de la nau i es porten fins al dipòsit controlat.

Bioestabilització de la MOR

El CTR disposa d’un reactor biològic aeròbic altament automatitzat i monitoritzat, on s’hi produeixen 2 processos: el compostatge de la FORM i la bioestabilització de la MOR.

La bioestabilització de la matèria orgànica de la fracció resta (MOR) és un procés que consisteix en l’estabilització i higienització de l’orgànica i dura unes 6 setmanes. Transcorregut aquest temps s’obté bioestabilitzat.

Aquest reactor disposa de tecnologia capdavantera que permet que les piles de materials vagin avançant de forma automàtica d’esquerra a dreta del reactor. També es controla de forma automàtica la humitat de les piles i el cicle del volteig.

Tractament d’aire

Tot l’aire de les naus del CTR es tracta a través d’un tractament d’aires, que consta de dos processos:

1) Depuració de gasos per rentat químic: l’aire que té més càrrega contaminant es tracta amb un scrubber i l’aire de menor càrrega, amb un humificador.

2) Desodorització dels gasos a través de quatre biofiltres. Els biofiltres són d’alta eficiència i consten d’escorça i estella de pi.

Amb aquest sistema s’aconsegueix tractar tot l’aire de les naus abans d’emetre’l a l’atmosfera i minimitzar, d’aquesta manera, els possibles efectes de la instal•lació al medi.

Electroimant

El bioestabilitzat a mesura que va sortint del reactor passa per un electroimant que extreu el ferro. La resta es recull amb una caixa i quan és plena es porta fins al dipòsit controlat.

Materials resultants

Del tractament de la fracció resta s’obtenen materials fèrrics, alumínics i envasos lleugers. S’emmagatzemen al CTR i es transporten fins a les plantes de reciclatge.

A les plantes de reciclatge es transformaran a fi de ser matèria primeres per a la creació de nous productes, i així donar una nova vida als residus.

També s’obté bioestabilitzat que es pot aplicar per restaurar paisatges i que s’utilitza com a terres de cobertura al dipòsit controlat.

Durant els diversos processos de tractament de la fracció resta s’obté rebuig que s’entrega al dipòsit controlat. El rebuig representa un 50% de les entrades de fracció resta al CTR.

circuit fracció orgànica

Control de vehicles i bàscula

A l’entrada del CTR es fa un control de vehicles. Es determina a través d’una càmera la matrícula del vehicle que accedeix i la procedència. Seguidament passa per la bàscula on de forma automatitzada mesura el pes dels residus que entren.

Recepció i descàrrega

Els vehicles buiden la fracció orgànica que porten a través de 2 molls de descàrrega. Per evitar la propagació d’olors, els molls disposen de portes d’obertura ràpida.

Barreja d’orgànica amb fracció vegetal i trituració

Amb l’ajut d’una pala es barreja la fracció orgànica (FORM) i la fracció vegetal (poda triturada). La poda actua de material estructurant en el procés de compostatge.

Una vegada barrejat es procedeix a la trituració per obtenir materials amb el mateix tamany. A continuació es carrega a la cinta transportadora fins al garbell giratori.

Garbell Giratori

El garbell és un cilindre amb diversos orificis que va rodant i separa els residus segons el seu tamany.
a) Residus amb un tamany fins a 12 cm.
b) Residus amb més de 12 cm.

Cada grup de residus seguirà un circuit diferent dins el CTR.

El garbell d’orgànica disposa d’un by-pas per separar l’orgànica de molta qualitat de la fracció orgànica amb menys qualitat.

Residus fins a 12 cm

En formen part residus bàsicament orgànics. S’envien directament al reactor, concretament a la zona de compostatge de l’orgànica.

Residus amb més de 12 cm

Aquests materials es considera rebuig. Cauen a una cinta i avancen fins a l’ectroimant.

Electroimant

Aprofitant les seves propietats magnètiques, atreu i separa els materials fèrrics de la resta de residus. Els residus que no separa es consideren rebuig i circulen fins a l’exterior de la nau i es porten fins al dipòsit controlat.

Compostatge de la FORM

El CTR disposa d’un reactor biològic aeròbic altament automatitzat i monitoritzat, on s’hi produeixen 2 processos: el compostatge de la FORM i la bioestabilització de la MOR.

El compostatge de la FORM és un procés que dura unes deu setmanes, durant les quals es produeix la descomposició i maduració de l’orgànica. S’obté compost, que és un bon adob agrícola.

Aquest reactor disposa de tecnologia capdavantera que permet que les piles de materials vagin avançant de forma automàtica d’esquerra a dreta del reactor. També es controla de forma automàtica la humitat de les piles i el cicle del volteig.

Tractament d’aire

Tot l’aire de les naus del CTR es tracta a través d’un tractament d’aires, que consta de dos processos:

1) Depuració de gasos per rentat químic: l’aire que té més càrrega contaminant es tracta amb un scrubber i l’aire de menor càrrega, amb un humificador.

2) Desodorització dels gasos a través de quatre biofiltres. Els biofiltres són d’alta eficiència i consten d’escorça i estella de pi.

Amb aquest sistema s’aconsegueix tractar tot l’aire de les naus abans d’emetre’l a l’atmosfera i minimitzar, d’aquesta manera, els possibles efectes de la instal•lació al medi.

Afinament del compost

Després de 10 setmanes a l’interior del reactor s’obté fracció orgànica estabilitzada que es sotmet a un procés d’afinament que permet extreure’n els inerts i altres impropis i obtenir un compost net que es podrà aplicar agrícolament.

El procés d’afinament és complex i consta de les següents fases:

Electroimant

La FORM estabilitzada passa per un electroimant, que atreu i separa els materials fèrrics. La resta de material es condueix fins al garbell vibrant.

Garbell vibrant

El garbell vibrant consisteix en una placa amb diversos orificis de 12 mm de diàmetre i que mitjançant un moviment vibratori separa els materials en funció del seu tamany:

a) Materials amb un tamany fins a 12 mm.
b) Materials amb més de 12 mm.

Cada grup de materials segueix un circuit diferent.

Materials fins a 12 mm

Aquest material es considera compost. Es recull per sota del garbell i es condueix fins a un separador aeràulic i un cicló. D’aquest procés se n’obté compost refinat que es guarda al magatzem de compost.

Materials amb més de 12 mm

Aquest material consisteix en la fracció vegetal. Es recull per la part superior del garbell i es condueix fins a un separador aeràulic i un cicló. Amb aquest procés es recupera la fracció vegetal que no s’ha descomposat en el reactor. Es recircula fins al principi del procés i es tornarà a barrejar amb les bosses d’orgànica, abans de la trituració.

Materials resultants

Del tractament de la fracció orgànica s’obté compost, que és un adob de qualitat que es podrà utilitzar en jardineria i agricultura. S’emmagatzema al CTR i es va retirant en funció de les necessitats agrícoles.

També es recupera la fracció vegetal que no es descomposa a dins del reactor i es recircula fins a l’inici del procés.

Materials fèrrics amb petites quantitats, que s’emmagatzemen al CTR i es transporten fins a les plantes de reciclatge i també rebuig que s’entrega al dipòsit controlat.