(+34) 938 834 128
Licitacions
DATA
05/02/2016
NÚM. EXPEDIENT
1/2016
OBJECTE DEL CONTRACTE

Arranjament i pavimentació de la carretera de Vilanova (tram Salt de l'Avi) d'Orís
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Cap
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Negociat sense publicitat i amb més d'un criteri d'adjudicació
ACORD/ANUNCI LICITACIÓ
Acord licitació
PLEC ADMINISTRATIU
Plec administratiu
PLEC TÈCNIC
Plec tècnic
DATA LÍMIT
PRESENTACIÓ PLIQUES
04/03/2016 a les 14.00 hores
DATA D'OBERTURA
PLIQUES
09/03/2016 a les 12.30 hores
ALTRES
ACORD ADJUDICACIÓ
Resolució adjudicació
ANUNCI ADJUDICACIÓ
ADJUDICATARI
Excavacions Carrera, SA
DATA
28/04/2015
NÚM. EXPEDIENT
2/2015
OBJECTE DEL CONTRACTE

Coordinació de seguretat i salut durant la fase d'execució de les obres del "Projecte per la construcció de la tercera fase (fase 3.1) d'ampliació del vas B"
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Cap
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Negociat sense publicitat
ACORD/ANUNCI LICITACIÓ
Acord licitació
PLEC ADMINISTRATIU
Plec administratiu
PLEC TÈCNIC
Plec tècnic
PROJECTE
DATA LÍMIT
PRESENTACIÓ PLIQUES
11/05/2015 - 14.00 h.
DATA D'OBERTURA
PLIQUES
13/05/2015 - 13.10 h.
ALTRES
ACORD ADJUDICACIÓ
Acord adjudicació
ANUNCI ADJUDICACIÓ
ADJUDICATARI
Colomer Rifà, SLP