(+34) 938 834 128
Què és el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona?

El Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona és una entitat pública de caràcter institucional, amb personalitat jurídica pròpia. Està integrat pel Consell Comarcal d’Osona, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament d’Orís.

El Consorci té com a objectius:

  1. La construcció, l’explotació, la conservació i el manteniment d’una planta de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables.
  2. El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i de plantes de reciclatge tant dels residus urbans com dels industrials inerts i les runes que puguin ser acollits.
  3. Autoritzar la deposició i codeposició de residus inerts i recaptar les taxes sobre residus industrials assimilables a urbans legalment establerts, provinents d’Osona.

El Consorci a principis de 2015 posà en funcionament el Centre de Tractament de Residus municipals d'Osona i el Ripollès (CTR). Aquesta instal·lació està dissenyada pel tractament de la fracció resta i l'orgànica.

Pel que fa a la fracció resta, a través de diversos processos mecànics s'aconsegueix separar residus valoritzables com l'orgànica, els envasos lleugers i materials metàl·lics. L'orgànica s'estabilitza i la resta de materials es porten a reciclar.

El CTR també disposa d'un procés de compostatge que permet tractar la fracció orgànica de la recollida selectiva. Aquest sistema dotat de tecnologia pionera totalment automatitzat, permet transformar les restes orgàniques amb compost de qualitat que s'utilitza per adob en jardineria i agricultura.

Vista general del Centre de Tractament de Residus municipals d'Osona i el Ripollès.
Vista general del Centre de Tractament de Residus municipals d'Osona i el Ripollès.
Reactor: compostatge de la FORM i bioestabilització de la MOR.
Reactor: compostatge de la FORM i bioestabilització de la MOR.

El Consorci també és propietari del Dipòsit controlat o abocador situat a la finca Les Sales del terme municipal d'Orís, que entrà en funcionament el 1995. Aquesta instal·lació disposa de 2 vasos, el vas A que ja està clausurat i el vas B, que es divideix en tres fases: la primera fase està clausurada, la segona fase està pendent de clausura i en aquests moments s’està explotant la fase 3.1.


Vista aèria de l’abocador de residus d’Orís. Any 2006.
Vista aèria de l’abocador. Maig de 2006.
Camió que descarrega residus no reciclables a la zona de recepció del dipòsit controlat d’Orís.
Explotació de la fase 3.1 del vas B.

El Consorci també disposa de la Planta de triatge de multiproducte i de transferència de residus d’Osona, que està situada Vic, concretament al carrer de Francesc Santcliment del Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona. Aquesta planta va entrar en funcionament l’any 2006 i a finals de 2008 es va integrar a aquesta instal·lació la planta de transferència de residus. La planta de triatge permet classificar el paper, cartró i els envasos lleugers, obtenint unes bales de materials que es podran reciclar. La planta de transferència permet transferir la fracció resta i la fracció orgànica a les instal·lacions de destí.

Façana principal de l’edifici de la planta de triatge de multiproducte i transferència de residus d’Osona.
Planta de triatge de multiproducte i de transferència de residus d’Osona
Nau de recepció de residus i deixalles reciclables. Entrada de residus a al cadena de separació i triatge de: paper, cartró, plàstic, llaunes,...
Processos de selecció de la planta de triatge