(+34) 938 834 128
Centre de Tractament de Residus municipals d'Osona i el Ripollès (CTR)

A principis del 2015 es posà en funcionament el Centre de Tractament de Residus municipals d'Osona i el Ripollès (CTR).

El CTR és una instal·lació dissenyada per al tractament de la fracció resta i l'orgànica, finançada per l'Agència de Residus de Catalunya, en el marc del Pla Territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

En el cas de la fracció resta, mitjançant diversos processos mecànics i biològics, s'aconsegueix separar residus valoritzables com la fracció orgànica, els envasos i materials metàl·lics. L'orgànica s'estabilitza i la resta de materials es porten a reciclar. Així es redueix pràcticament a la meitat la quantitat de rebuig que acaba entrant al dipòsit controlat (abocador), millorant les condicions de la disposició per reduir sensiblement els impactes adversos.

El tractament biològic del CTR permet també realitzar el compostatge de la fracció orgànica de la recollida selectiva. Aquest sistema, dotat de tecnologia innovadora i totalment automatitzat, permet transformar les restes orgàniques amb compost de qualitat que s'utilitzarà per adob en jardineria i agricultura.

Tot i que les dues fraccions comparteixen alguns processos, en cap moment es barreja la fracció resta amb la orgànica. Els circuits són totalment separats.


Pretractament de la fracció resta: cicló i separador òptic
Pretractament de la fracció resta: cicló i separador òptic

Reactor: compostatge de la FORM i bioestabilització de la MOR
Reactor: compostatge de la FORM i bioestabilització de la MOR

Compost del CTR
Compost del CTR
Com funciona el CTR?

Clica el botó de més avall i descobreix, a través de la nostra visita virtual, com funciona el CTR:
visita virtual
visita virtual


El CTR permet assolir els següents objectius:


. Reduir en un 40 – 50% les tones de rebuig que entren al dipòsit controlat, allargant-ne els anys de vida útil i minimitzant els impactes adversos.

. Compostar la fracció orgànica que es recull selectivament a Osona i el Ripollès, sense haver-la de transportar a comarques veïnes.

. Estabilitzar les restes orgàniques de la fracció resta, evitant-ne l'entrada directa al dipòsit controlat.

. Recuperar materials valoritzables i poder-los reciclar.

. Donar compliment a la normativa europea, que obliga a valoritzar els residus abans d'abocar-los al dipòsit controlat.

. En el cas d'Osona, a més, permet culminar tot el procés de tractament, i ser autosuficients en la gestió de residus municipals.

. El CTR té capacitat per a tractar anualment 43.000 tones de fracció resta, 10.000 tones de fracció orgànica recollida selectivament.

Del tractament se n'obté:


. Envasos lleugers (ampolles de plàstic, plàstic film...).

. Materials metàl·lics: fèrrics i alumínics que es porten a reciclar.

. Compost: que es pot utilitzar com adob en jardineria i agricultura.

. Bioestabilitzat: que serveix per restauració paisatgística i s'utilitza com a terres de cobertura al dipòsit controlat.

. Rebuig: que es lliura al dipòsit controlat.


Més informació:

Com funciona el CTR?
Dades tractament CTR 2022
Dades tractament CTR 2023
Dossier de premsa
El reactor
Revista Retema (maig 2015): "Centre de tractament de residus municipals d'Osona i el Ripollès"
Tríptic informatiu: Descobreix el CTR i dipòsit controlat